L’Àrea de Música en una proposta de currículum globalitzat

L’Àrea de Música presenta els següents blocs de contingut:

continguts-area-de-musica

 

Bloc 1: Escolta

Segons estableix el currículum el bloc 1 de l’Àrea de Música desenrotlla aquells aspectes relacionats amb les capacitats d’observació i reconeixement auditiu que permeten entendre les distintes manifestacions musicals i disfrutar d’estes. Este bloc es correspon amb el denominat eix de la “percepció musical”, a través del qual l’alumnat indaga en les possibilitats del so, l’audició comprensiva dels elements de la música i l’acostament al patrimoni musical, amb una actitud oberta i respectuosa cap a noves propostes. Quant al repertori, l’escola ha de mostrar la riquesa i varietat de la nostra realitat musical en el doble vessant europeu i mediterrani, comprenent tant la tradició més popular com l’avantguarda. Els grans autors universals han de conviure en l’aula amb els compositors valencians, però també amb les anomenades “altres músiques”, i amb ritmes i melodies de diferents països i cultures, com a reflex d’una realitat multicultural en un món globalitzat.

Dins d’aquest bloc, en la nostra proposta de currículum globalitzat, diferenciem distintes temàtiques de contingut:

 • Timbre
 • Llenguatge musical
 • Obres musicals

Bloc 2: La interpretació musical

Segons el currículum el segon bloc, comprén diversos processos expressius i creatius, com la interpretació, improvisació i creació a través de la veu, els instruments musicals i altres dispositius electrònics, per mitjà del coneixement i la utilització de codis i tècniques específics.

Dins d’aquest bloc, en la nostra proposta de currículum globalitzat, diferenciem distintes temàtiques de contingut:

 • Interpretació vocal
 • Interpretació instrumental
 • Tecnologia musical

Bloc 3: La música, el moviment i la dansa

Segons el currículum el bloc 3 comprén el desenrotllament de les capacitats expressives i creatives a través del moviment i la dansa, des d’un plantejament semblant quant als processos, els codis i les tècniques. Ambdós blocs poden englobar-se dins de l’eix de l’expressió “musical”.

Dins d’aquest bloc, en la nostra proposta de currículum globalitzat, diferenciem una temàtica de contingut:

 • Expressió corporal

Competències

El currículum estableix que l’àrea de Música ha de contribuir a desenvolupar les següents competències:

 • Competència de consciència i expressió culturals, l’àrea desenrotlla l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de la música o les arts plàstiques, i dóna importància als valors estètics i a habilitats de cooperació, i a la utilització de diverses tècniques i recursos dels llenguatges artístics. També es treballa l’habilitat per a comparar opinions creatives i expressives d’un mateix amb les dels altres amb esperit crític i actitud oberta i respectuosa en les manifestacions artístiques desenrotllades en l’aula i, sobretot, la creativitat i voluntat de cultivar les pròpies capacitats estètiques per mitjà de l’expressió artística i la participació en la vida cultural dins i fora del recinte escolar. D’altra banda, té molta rellevància per a l’àrea descobrir obres artístiques, apreciar-les i gaudir-les, prendre consciència de l’herència cultural en manifestacions artístiques com ara danses, músiques i obres plàstiques, i mantindre una actitud oberta a la diversitat de l’expressió cultural que ens porta a comprendre la cultura pròpia i a tindre sentiment d’identitat.
 • Competència en comunicació lingüística: L’expressió que cada alumne i alumna realitza en l’aula de primària a través de distints mitjans plàstics i musicals incidix en la seua tendència natural a la comunicació, de manera que es desenrotlla la competència en comunicació lingüística: s’expressen conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de manera oral i escrita; s’interactua de manera creativa en tots els contextos; es busca, recopila i processa informació sobre fets artístics, i s’expressen arguments. També s’evidencia la necessitat i l’interés per la interacció amb altres persones, així com la disposició al diàleg com a ferramenta per a la convivència, al mateix temps crític i constructiu. A més, l’àrea aporta un vocabulari específic musical i plàstic, desenrotlla capacitats relacionades amb la producció de la parla (la respiració, la dicció, l’articulació i l’entonació) i combina elements de les tres llengües del nostre sistema educatiu, potenciant el plurilingüisme de manera natural.
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: Pel fet de treballar compassos, mètrica, ritmes, dibuix tècnic o instruments de mesurament, entre altres, l’àrea contribuïx també al desenrotllament d’aquestes competències.
 • Competència d’aprendre a aprendre contribuïx en aquesta en la mesura que es potencia la gestió del temps, ser conscient del propi procés d’aprenentatge, la perseverança en la pràctica instrumental i en qualsevol treball plàstic, la concentració, la reflexió, el treball en equip, l’autonomia i l’autodisciplina. En esta àrea resulten fonamentals les capacitats de motivació cap a l’aprenentatge, curiositat, estratègies de planificació, supervisió i avaluació en les pràctiques musicals i plàstiques, i reflexió, autoregulació i control del propi aprenentatge a partir de les observacions al seu treball. L’alumnat d’Educació Primària desenrotlla per mitjà de l’Àrea d’Educació Artística capacitats que l’animen a superar obstacles, véncer pors, tindre actitud positiva davant de l’aprenentatge i, sobretot, generar confiança en les seues pròpies produccions.
 • Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: De la mateixa manera i molt relacionat amb este aspecte, l’àrea contribuïx a desenrotllar el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, ja que es posen en joc habilitats per a transformar les idees en actes, la creativitat, la innovació, les destreses per a planificar i gestionar projectes que poden anar des de l’elaboració d’un cançoner fins a la creació d’un musical o una producció plàstica o audiovisual conjunta. És determinant la importància que té en l’àrea el treball en equip: resulta imprescindible en la pràctica instrumental i coral, en les danses, en produccions plàstiques en equip, etc. L’àrea té a favor seu, en este sentit, la predisposició de l’alumnat a actuar de manera creativa i imaginativa en l’aula i la gestió proactiva dels projectes per la motivació que desprenen. Ambdós components faciliten l’autoconeixement dels punts forts i dèbils de l’alumnat que potencien la millora del procés i, amb això, l’augment de l’autoestima per la perfecció dels resultats obtinguts.
 • Competència digital l’àrea hi contribuïx a través de l’ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), tant des del vessant musical com des del vessant plàstic. A més, en les dos matèries té gran importància la busca, la selecció, el tractament i l’intercanvi d’informació en la xarxa sobre manifestacions artístiques presents i passades, fent-ho de manera crítica, sistemàtica, reflexiva, responsable i segura.
 • Competències socials i cíviques, l’àrea contribuïx a apreciar l’entorn artístic que rodeja l’alumnat, mostrant la identitat cultural a què pertany. Interaccionar en eixe àmbit públic, participant en concerts, manifestacions plàstiques, cercaviles, exposicions, etc., desenrotllarà en l’alumnat tolerància, respecte a les diferències, empatia, superació de prejuís, compromís, aprenentatge dels codis de conducta, interés per la diversitat i la comunicació intercultural. Tot això genera en l’alumnat el sentit de pertinença a la comunitat. La busca del benestar personal i col·lectiu és una altra de les grans contribucions de l’àrea per a esta competència, a més de la comunicació constructiva en l’entorn, la negociació per a arribar a acords, la col·laboració, la participació en activitats cíviques i de desenrotllament sostenible o la seguretat en un mateix.

Implicacions metodològiques

El plantejament de l’Àrea Artística en l’etapa d’Educació Primària ha de tindre una base exploradora i vivencial més que conceptual o memorística, centrant-se en el descobriment de les seues possibilitats expressives i creatives. La compressió del fet artístic i dels elements més conceptuals s’adquirix gradualment i de manera natural. Per això, en els distints blocs predominen, en general, els continguts de tipus procedimental i actitudinal, els quals constituïxen en esta edat la principal via d’accés a l’educació artística. En essència, s’ha d’aconseguir el màxim gaudi i interés per part dels xiquets i les xiquetes cap a l’expressió artística, i la motivació perquè incorporen de manera crítica l’ús d’estos llenguatges a la seua vida quotidiana, i els consideren com a cosa pròpia i, alhora, necessaris per al seu creixement personal.

Avaluació

El currículum no explica res específic de l’avaluació en l’Àrea de música

Dedicació setmanal

Les àrees de Música i Plàstica, conjuntament, requereix d’una dedicació de 3 períodes de 45 minuts cadascun de classe a la setmana per als cursos de 1r, 2n, 3r i 4t, i 2 períodes de 45 minuts cadascun per als cursos de 5è i 6è.

Recursos didàctics

MÚSICA
B1 ESCOLTA
Timbre
Instruments de petita percussio
Instruments Orff
Cançons i peces variades
Audios famílies orquestrals
Audios agrupacions instrumentals
Audions instruments del folklore
Audios registres de la veu humana
Audios instruments electrònics
Audios instruments del món
Llenguatge musical Audios per treballar aspectes concrets del llenguatge musical
Obres musicals
Peces musicals de l’entorn
Obres de diferents gèneres i estils de la nostra cultura
Audios de les diferents etapes de la música occidental
Audios de les diferents etapes de la música occidental
Audios de músiques del món
B2 LA INTERPRETACIÓ MUSICAL
Cantar
Cançons
Cànons
Obres vocals de distintes èpoques i cultures
Tocar instruments
Instruments de petita percussió
Instruments Orff
Flauta dolça
Tecnologia musical
Dispositius electrònics, mòbils i informàtics
Programes o aplicacions informàtiques per a gravar
Programes o aplicacions informàtiques per a reproduir
Programes o aplicacions informàtiques per a crear
Programes o aplicacions informàtiques per a la notació musical
Programes o aplicacions informàtiques d’edició d’audio
B3: LA MÚSICA, EL MOVIMENT I LA DANSA
Expressió corporal
Danses grupals
Danses tradicionals valencianes
Danses espanyoles
Danses del món

Recursos i eines digitals

Deja un comentario

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.