L’Àrea de Ciències Socials en una proposta de currículum globalitzat

 

L’Àrea de Ciències Socials està conformada per diferents blocs de contingut:

continguts-arees-socials-i-cultura-valenciana

Bloc 1: Continguts comuns

Segons estableix el currículum, el bloc 1 reunix un conjunt de continguts que són bàsics i comuns a tots els cursos i han d’estar presents en totes les unitats o seqüències didàctiques. Alguns d’estos continguts constituïxen una introducció al mètode científic en les Ciències Socials i prefiguren un marc flexible per a seqüenciar les activitats. Plantejar-se preguntes i planificar una indagació, obtindre, registrar i organitzar la informació, analitzar-la i interpretar-la i elaborar conclusions i comunicar-la constituïxen accions metodològiques de gran valor per al desenrotllament de l’autonomia intel·lectual de l’alumnat. Altres continguts es referixen al desenrotllament d’estratègies que potencien l’aprenentatge cooperatiu, la gestió de projectes individuals i grupals i l’autoregulació del procés d’aprenentatge. Finalment, altres continguts se centren en els aspectes formatius d’actituds i valors que es promouen des de les Ciències Socials. Els continguts d’este bloc són transversals respecte dels altres blocs i tenen un caràcter de progrés qualitatiu.

En la nostra proposta de currículum globalitzat, considerem aquest bloc 1, juntament amb el bloc 1 de les àrees de Ciències Naturals i Matemàtiques, com a un mateix bloc. La raó d’aquest enfocament es basa en el fet que aquest bloc 1 presenta, en les tres àrees, els mateixos continguts: mètode científic, hàbits de treball, treball en equip i treball per projectes.

Bloc 2: Geografia

Segons el currículum, en el bloc 2 ‘El món en què vivim’, es realitza l’estudi de l’espai geogràfic, des de llocs pròxims fins a regions que tenen una dimensió global. En este bloc s’estudiarà la distribució i localització dels elements que configuren el medi físic i la seua interacció amb l’acció humana que dóna lloc a una diversitat de paisatges. Esta interacció es planteja també des de desafiaments que han de superar les societats, com és aconseguir el desenrotllament sostenible i que requerixen un coneixement dels elements i les seues connexions que configuren l’espai geogràfic en una varietat d’escala. En este bloc es concreten aspectes procedimentals sobre l’ús de fonts geogràfiques d’informació, especialment pel que fa a la representació de l’espai geogràfic per mitjà de mapes i plànols.

Dins d’aquest bloc, en la nostra proposta de currículum globalitzat, diferenciem distintes temàtiques de contingut:

 • Plànols i mapes
 • Univers i Sistema solar
 • Temps atmosfèric i clima
 • L’Aigua
 • Relleu i paisatge
 • Desenvolupament sostenible i recursos

Bloc 3: Societat

Segons el currículum, els continguts del bloc 3 ‘Viure en societat’ apunten cap al reconeixement dels distints grups socials, respectant-ne i valorant-ne les diferències, qui en són els integrants, com es distribuïxen en l’espai geogràfic, com organitzen políticament el territori i creen institucions per a governar-se, com es produïxen i repartixen els béns de consum, la vida econòmica dels ciutadans, la capacitat emprenedora dels membres de la societat en els diferents sectors econòmics i l’estudi de l’empresa com a agent dinamitzador de l’economia a més d’una introducció a l’educació financera.

Dins d’aquest bloc, en la nostra proposta de currículum globalitzat, diferenciem distintes temàtiques de contingut:

 • Institucions, funcions i estructura política i territorial
 • Democràcia, drets, deures, participació
 • Demografia i moviments migratoris
 • Empresa, producció i consum

Bloc 4: Història

Segons el currículum, en el bloc 4 ‘Les empremtes del temps’, s’estudien els canvis socials per a la qual cosa és necessari desenrotllar la comprensió de conceptes com el temps històric, les nocions associades a este com successió, duració i simultaneïtat i la seua mesura, representació cronològica i convencionalismes de datació dels fets històrics. Els canvis en el temps, manifestats en els fets i processos històrics, constituïx l’eix sobre el qual s’articula la seqüència didàctica que ha de permetre l’alumnat elaborar explicacions progressivament més complexes i una interpretació personal del món. Un altre aspecte que es destaca en este bloc és el referit a l’ús d’una varietat de fonts (textos de diversos gèneres, obres d’art, objectes, mapes) i la seua interpretació crítica per a adquirir una certa perspectiva històrica global i de la Història d’Espanya que permeta un reconeixement dels aspectes comuns i de la seua diversitat.

Dins d’aquest bloc, en la nostra proposta de currículum globalitzat, diferenciem distintes temàtiques de contingut:

 • El temps, mesura i representació
 • Fets i processos històrics

Competències

El currículum estableix que l’àrea de Ciències socials ha de contribuir a desenvolupar les següents competències:

 • Competències bàsiques en ciència i tecnologia per mitjà de la introducció als mètodes del coneixement científic i al coneixement del medi natural i els seus recursos. Això és necessari per a actuar en la protecció del medi ambient i aconseguir un desenrotllament sostenible.
 • Competència en comunicació lingüística perquè subratlla la necessitat de comprendre textos continus i discontinus (mapes, taules, gràfiques, infografies) presentats en diferents formats i codis i que requerixen habilitats com extraure informació rellevant, interpretar-la o reflexionar sobre la seua estructura. També requerix l’expressió, a través de diversos tipus de textos, lligada a la comunicació d’idees i conclusions en què l’organització coherent de la informació, la seua adequació a la situació comunicativa o l’ús d’un vocabulari adequat és important.
 • Competència digital gran part de l’obtenció, registre, interpretació i comunicació del coneixement es fa a través de mitjans digitals, Internet i per mitjà de les TIC. El seu aprofitament en l’aprenentatge requerix el maneig responsable de diverses ferramentes i programes per a obtindre informació, filtrar-la de manera crítica, crear continguts, compartir-los i interactuar en la xarxa.
 • Competència per a aprendre a aprendre, perquè potencia la reflexió sobre un mateix com a aprenent, sobre les estratègies que més s’ajusten als requeriments de la tasca i al seu grau de destresa. Sobretot des del bloc 1 es tracten aspectes que configuren esta competència com el plantejament de preguntes, fer plànols, obtindre informació i avaluar-la. Així mateix, es promou la confiança en les seues possibilitats i la participació en situacions d’aprenentatge cooperatiu.
 • Competència d’iniciativa i esperit d’empresa, ja que potencia la seua autonomia progressiva en la presa de decisions i planificació d’actuacions, en la resolució de problemes de temàtica social i potencia el seu sentit crític i sentit de la responsabilitat.

Implicacions metodològiques

Segons el currículum, la naturalesa de les Ciències Socials permet abordar els aprenentatges a partir del plantejament de projectes, la resolució de problemes, l’estudi de casos i les simulacions. També, el component de compromís que implica el desenrotllament de la competència social i cívica anima a orientar els aprenentatges cap a la realització de servicis a la comunitat.

Avaluació

Quant a l’avaluació, el currículum estableix que en l’Àrea de Ciències socials, els criteris d’avaluació representen diverses situacions en què l’alumne ha d’utilitzar, de manera integrada i per mitjà de diversos processos cognitius i afectius, els seus coneixements, habilitats i actituds i l’ús de diversos recursos en una sèrie de contextos tipus que el docent haurà de seleccionar i concretar en l’aula.

Dedicació setmanal

L’àrea de Ciències socials requereix d’una dedicació de 2 períodes de 45 minuts cadascun de classe a la setmana.

Recursos didàctics

SOCIALS
GEOGRAFIA
Representació de l’espai
plànols
mapes: planisferi
mapes: topogràfics
mapes: polítics
mapes: físics
atles
globus terraqui
Temps atmosfèric
termòmetre
pluviòmetre
Litosfera
roques
minerals
SOCIETAT
HISTÒRIA Representació del temps mapes històrics

Recursos i eines digitals

 • Google maps
 • Time.ly: Per a fer línies de temps
 • Apps Android:
  • Marco Polo climate
  • Marco Polo Artic

Deja un comentario

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.